Flyplassdata

Kunngjøring av flyplassdata for Geilo flyplass, Dagali (ENDI) iht krav i BSL E 3-3 §13:

Flyplassens referansepunkt:    

602500N  0083046E (WGS 84)

Flyplassens høyde:     2618 ft AMSL
Flyplassens utforming:  Ref. VFR Manual – Jeppesen 
Rullebane: 08/26    
Rettvisende retning: 076,61°/256,63° 
Rullebanelengde og -bredde: 1000 x 45 m 
Helning: I lengderetning under 1%
Overflate: Asfalt PCN-40 F/B/X/U
Sikkerhetsområde: 30 m foran baneterskelen og 25 m på hver side av rullebanens senterlinje
Taksebaner: 30 x 35 m
Oppstillingsplattform: 50 x 25 m. Parkering av fly på komprimert grus utenfor asfalt.
Merking: Rullebanekanter, -senterlinje, midtmerking og terskler 26/08 er malt i gul kontrastfarge. Gul kantstripe langs sydsiden er malt bredere.
Lysanlegg: Ingen, unntatt hinderlys og flomlys
Hinder: Vindpølse (belyst) syd, samt terreng med elevasjon på hhv 3593 ft og 3478 ft nord av flyplassen (ikke belyst)
Banelengder: TORA: 1000 m  LDA: 850 m
Luftfartstilsynets godkjennelse:

Flyplass til privat bruk for VFR-flyging i dagslys for fly med største tillatte startmasse 5700 kg, og for helikopter

Flyplassens anvendelsesområde og begrensninger i bruk:

For annen bruk enn den nevnt ovenfor kreves spesiell tillatelse fra Luftfartstilsynet.
Andre informasjoner:

All bruk av flyplassen skal forhåndsavtales med flyplassoperatøren.

Ingen regelmessig snørydding.

Vis forsiktighet da elg og annet vilt kan forekomme på flyplassen!

Flydrivstoff  er IKKE tilgjengelig.